top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1
Begrippen

De organisatie: Mokum.fit, onder kvk-nummer: 72343605

Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Mokum.fit waarin de klant een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de trainingen door Personal Trainers aangesloten bij Mokum.fit.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft aangemeld bij Mokum.fit voor het deelnemen van Personal Training, Bootcamps, begeleiding bij afvallen en/of voedingsadvies. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van Mokum.fit geschiedt op eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor het gebruik van welke voorziening dan ook deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien Mokum.fit het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen, dient de klant dit te doen.

Artikel 3 Intakeprocedure

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek/proefles te hebben gehad. Veranderingen betreffende uw persoonsgegevens dient u per omgaande aan Mokum.fit door te geven.

Artikel 4
Tijdstip en plaats

Bij aanmelding zal Mokum.fit meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de klant. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is Mokum.fit bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Dit dient 24 uur voordat de training begint bekend te worden gemaakt, dit geldt zowel voor Mokum.fit als ook de klant. Een trainingssessie met de personal trainer vindt minimaal een keer per week plaats. Wanneer u een week verhinderd bent, schuift desbetreffende trainingssessie een week door. Houdt u er rekening mee dat de contractduur verlengd kan worden door de gemiste trainingssessies.

Artikel 5
Uitvoering van
de opdracht

Op Mokum.fit rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud van de training wordt bepaald door Mokum.fit. Mokum.fit voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Mokum.fit niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Mokum.fit kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Mokum.fit is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. Mokum.fit is niet aansprakelijk wanneer bij Mokum.fit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Mokum.fit is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schade actie tegen Mokum.fit wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel tengevolge van uitvoering van diensten Mokum.fit aanbiedt. Mokum.fit is wel aansprakelijk wanneer Mokum.fit op enigerlei wijze schade lijdt en deze te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze klant. De klant dient Mokum.fit te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 7 Ontbinding

Mokum.fit is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 15 kilometer van Amsterdam. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overlegd aan Mokum.fit.

Artikel 8
Betalings-voorwaarden

Bij de overeenkomst van klant en Mokum.fit zal Mokum.fit meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Mokum.fit gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Mokum.fit te voldoen. Indien Mokum.fit over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag Mokum.fit een bedrag van 4,- aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Op de diensten van Mokum.fit is het BTW 21%-tarief van toepassing. De genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is Mokum.fit gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

Artikel 9 Ziekmelding en afzegging

Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Mokum.fit. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten volledig doorberekend. Ook wanneer de klant niet komt opdagen zonder bericht zal de afspraak in rekening gebracht worden. Wanneer de klant 10 minuten later is dan de starttijd, zonder telefonisch aan de trainer doorgegeven te hebben dat hij of zij later is, mag de trainer vertrekken en zal de sessie in rekening worden gebracht. Bij langdurige ziekte kan de overeenkomst voor maximaal een jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

Artikel 10 Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Mokum.fit is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de Personal Trainer wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is. Vakanties van de personal trainer worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de personal trainer op vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt de sessie een dag of een week vooruit geschoven.

Artikel 11 Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om de instructies van de Personal Trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Mokum.fit aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Mokum.fit.

Artikel 12 Vertrouwelijkheid

Mokum.fit is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Mokum.fit gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 13 Intellectueel eigendom

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, Methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Mokum.fit voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Mokum.fit. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Mokum.fit. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van Mokum.fit zijn uitsluitend te vermenigvuldigen door Mokum.fit ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Mokum.fit zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

Artikel 14 Geschillen

Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Mokum.fit. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Mokum.fit is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 15
Acties en promoties

- Aanbieding per e-mail voor gratis proefles + 10% korting op eerste pakket bij het boeken van de proefles binnen 2 weken na het versturen van de aanbieding per e-mail. Voor deze actie gelden de volgende voorwaarden: de klant boek binnen 2 weken na het versturen van de e-mail de proefles en tekent vervolgens binnen 2 weken het contract voor een lespakket (of bestelt dit pakket via de website met een te ontvangen kortingscode). Deze actie is éénmalig geldig voor nieuwe klanten en niet overdraagbaar aan derden. De actie is niet geldig in combinatie met andere acties. 

- January discount: Aanbieding voor nieuwe en bestaande klanten. Eenmalig geldig bij bestelling van een nieuw lessenpakket in januari. Deze actie is éénmalig geldig  en kan niet gebruikt worden in combinatie met andere acties. 

bottom of page